Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mielnie

Kolorowy pasek

Karta usługi

1. Wnioskodawca

 

 Pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Mielno umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1)    O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Urząd Miejski w Mielnie
w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia  młodocianych pracowników. Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1).

2)    Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników(wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2).

           Do wniosku należy dołączyć:

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy  albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne).

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy,

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

3)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3).

4)    Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg wzoru stanowiącego, stanowiącego Załącznik nr 4).

 

3. Sposób załatwienia

 

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

4. Termin załatwienia

 

Po spełnieniu warunków wydawana jest decyzja o udzieleniu dofinansowania
w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Wypłata dofinansowania nastąpi nie później niż po 14 dniach od daty przekazania środków przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

 

5. Tryb odwoławczy

 

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Mielna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

6. Opłaty

 

Nie podlega opłacie.

 

7. Miejsce złożenia wniosku

 

Dokumenty należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty zdania przez młodocianego pracownika egzaminu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Mielnie, ul. B.Chrobrego 10, parter,

lub  przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Mielnie

76-032 Mielno, ul. B.Chrobrego 10.

 

8. Jednostka odpowiedzialna

 

Referat Spraw Obywatelskich

pok. nr 008 (parter)

tel. 94 345 98 67

 

9. Podstawa prawna

 

1)    art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.);

2)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz.U. z 2010r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.);

3)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.);

4)    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 s.1);

5)    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9);

6)    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2014r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808 ze zm.);

7)    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz.311 ze zm.).

 

10. Uwagi

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:  

- 8 081 zł  - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

- 254 zł   - za każdy pełny miesiąc kształcenia - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Załączniki

Załacznik nr 1 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Trojacki
Data wprowadzenia:2018-04-12 14:10:06
Opublikował:Krzysztof Trojacki
Data publikacji:2018-04-12 14:12:19
Ostatnia zmiana:2018-11-07 09:27:20
Ilość wyświetleń:654
Urząd Miejski w Mielnie 76-032 Mielno ul. Chrobrego 10

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij